Je bent nu hier Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Het is belangrijk, voor zowel de gast als de leverancier, dat de voorwaarden van het uitje duidelijk en goed geregeld zijn. Hieronder treft u daarom de algemene voorwaarden waar wij ons aan conformeren.

Artikel 1: Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Rotterdam Events: Het organisatiebureau waardoor arrangementen voor groepen van personen worden georganiseerd.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Rotterdam Events.
3. Opdracht: Iedere opdracht van een opdrachtgever aan Rotterdam Events om een arrangement te vezorgen.
4. Personeel: Personeelsleden in dienst van Rotterdam Events met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van Rotterdam Events maar wel dienst doen in het arrangement.
5. Handbagage: Zaken die een Deelnemer als gemakkelijk mee te voeren en gering van omvang, draagbaar bij zich heeft, alsmede voorwerpen die door Rotterdam Events als handbagage worden toegelaten.
6. Begeleider: Diegene die aanwezig is bij de losstaande activiteiten van het arrangement.
7. Deelnemer(s): De deelnemers van het arrangement.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke de Rotterdam aangaat met een Deelnemer/Opdrachtgever.
2. De Algemene Voorwaarden van de losstaande activiteiten uit de arrangementen zijn altijd van toepassing naast de Algemene Voorwaren die gelden voor Rotterdam Events.
3. Onder de ‘klant’ wordt verstaan opdrachtgever, contactpersoon of bevoegde vertegenwoordiger van de organisatieof het bedrijf, dan wel alle deelnemers aan door Rotterdam Events georganiseerde activiteiten.
4. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.
5. De vrijblijvende offerte is tot 14 dagen na uitgifte geldig. Daarna vervallen de opties en bestaat de kans dat het arrangement niet meer op de gewenste dag mogelijk is, of dat de gewenste programma-onderdelen niet meer mogelijk zijn.
6. Na een mondeling of schriftelijk akkoord op de offerte wordt door Rotterdam Events een overeenkomst opgesteld.
7. Bij definitieve boekeing, dus bij ondertekening van de overeenkomst, wordt u in kennis gesteld van de definitieve prijs.
8. Na het tekenen van de overeenkomst tussen Rotterdam Events en de opdrachtgever is een bindende afspraak tot stand gekomen.

De overeenkomst is geldig tot en met de dag van de uitvoering van het evenement.

Artikel 3: Overmacht

1. Indien Vervoeder door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegen Deelnemers/opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Een tekortkoming kan Rotterdam Events niet worden aangerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. In geval van overmacht heeft Deelnemer/opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming Rotterdam Events niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met die tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft Deelnemer met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voorstel.

Artikel 4: Weersomstandigheden

1. Extreme weersomstandigheden kunnen van invloed zijn op het programma. Rotterdam Events bepaalt of het programma in een dergelijke situatie wel of geen doorgang kan hebben;
2. Indien Rotterdam Events beslist dat het programma geen doorgang kan vinden in de originele vorm, wordt door Rotterdam Events, in overleg met de klant, een alternatief programma aangeboden. De klant dient dit te accepteren.
Artikel 5: Betaling
1. Na ondertekening van de overeenkomst ontvangt u een factuur. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, bestaat het risico dat Rotterdam Events het groepsevenement niet plaats laat vinden.
3. Alle kosten die Rotterdam Events moet maken met betrekking tot de invordering van het door wederpartij verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de wederpartij.
4. De prijzen van arrangementen/evenementen zijn onder voorbehoud.

Artikel 6: Wijzigingen

1. Tot 14 dagen voorafgaand aan het evenement zijn geen kosten verbonden aan wijzigingen in het arrangement (wijziging aantal personen, aanvulling maaltijden, e.d.)
2. Wijzigingen in het programma en/of in de prijs kunnen alleen in overleg. Financiele consequenties hiervan worden in rekening gebracht.
3. Uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip dat het gereserveerde plaatsvindt, dient het definitief aantal personen bekend te zijn. Dit kan een gevolg zijn voor de prijs per persoon.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

1. Deelname aan de arrangementen geschiedt op eigen risico. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van ongeval, verlies of diefstal veroorzaakt aan de deelnemers tijdens de arrangementen.
2. Het is voor Rotterdam Events niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, betrokkend aan deelnemers aan een door Rotterdam Events georganiseerd arrangement, ongeacht de oorzaak van deze schade of dit letsel.
3. Evenmin is zij aansprakelijk voor verlies van eigendommen, geld inbegrepen.
4. Rotterdam Events aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de deelnemers reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen etc. indien een reservering niet kan doorgaan.
5. Indien Rotterdam Events ten gevolge van overmacht (in brede zin) geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Rotterdam Events er ondanks de situatie alles aan doen om er toch een succelvol evenement van de te maken. Indien er extra kosten gemaakt zullen worden, zal dit verekend worden in de nacalculatie.
6. Indien een klant op de dag van het arrangement te laat komt kan dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen komen te vervallen. De betaalde gelden voor vervallen programmaonderdelen worden niet aan de klant gerestitueerd.

Artikel 8: Beindiging Overeenkomst

1. Begeleider kan het voortzetten van de rit onmiddelijk staken en aldus de Vervoersovereenkomst beeindigen, indien de Deelnemer dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de Begeleider de Deelnemer gelasten het voertuig onmiddelijk, althans op de eerst mogelijke gelegenheid te verlaten.
2. Begeleider is in een geval zoals bedoeld in lid 1, niet gehouden de Deelnemer enige schade te vergoeden.
3. Bij voortijdige beeindiging is Deelnemer de voor een ticket betaalde prijs, c.q. de gehele voor een arrangement betaalde prijs, verschuldigd aan Begeleider.
4. In geval Begeleider bij een overeengekomen Bustour zonder bericht van verhindering niet volgens afspraak verschijnt, heeft Deelnemer recht op gehele restitutie van het aan Begeleider betaalde bedrag voor de Bustour. Andere eventueel door Deelnemer geleden schade zal in een dergelijk geval niet door Begeleider worden vergoed.
5. Indien er reeds een overeenkomst is getekend en een reservering voor een groepsarrangement volledig wordt geannuleerd, worden de volgende bedragen in rekening gebracht.
6. Opdrachtgever kan voor aanvang van de met Rotterdam Events overeengekomen arrangement een gedane reservering kosteloos annuleren indien de annulering plaatsvindt minimaal 14 dagen voordat het arrangement zou plaatsvinden.
7.– De schadeloosstelling bedraagt 25% indien de annulering plaatsvindt tussen 8 en 14 dagen;
– De schadeloosstelling bedraagt 50% indien de annulering plaatsvindt tussen 4 en 8 dagen;
– De schadeloosstelling bedraagt 100% indien de annulering plaatsvindt tussen 0 en 4 dagen.
8. In bijzondere gevallen is Rotterdam Events bevoegd naar haar keuze de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk naar een andere datum te verplaatsen of te beeindigen. Zonder dat de opdrachtgever garantie krijgt of zonder dat Rotterdam Events hierdoor schulden heeft naar de klant toe.

Artikel 9: Betaling

1. Betalingen door Deelnemer/Opdrachtgever aan Rotterdam Events dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden, daarbij algemeen erkende vormen van elektronische betalingen inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen.
2. Rotterdam Events is gerechtigd bij Deelnemer/Opdrachtgever te bevorderen dat contante betalingen in gepast geld worden voldaan. Rotterdam Events is niet gehouden een hoeveelheid munten als betaling aan te nemen, waarvan het tellen onevenredig oponthoud veroorzaakt.
3. Rotterdam Events verstuurt een factuur aan Deelnemer/Opdrachtgever indien niet contante betaling is overeengekomen. Betaling door Deelnemer/Opdrachtgever dient zonder enige korting, opschorting of verrekeningen worden te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij het overschrijden van deze termijn is Deelnemer in verzuim en conform de wettelijke regeling kosten in rekening worden gebracht.
4. Rotterdam Events is ten allen tijde gerechtigd zijn vorderingen op Deelnemer/Opdrachtgever te verrekenen met zijn schulden aan Deelnemer/Opdrachtgever.
5. Uitvoering op grond van overeenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Rotterdam Events en tevoren aan Deelnemer/Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 10: Gevonden voorwerpen

Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende:

a. Deelnemer is verplicht zo spoedig mogelijk bij Begeleider mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Begeleider is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer te vinden.
b. Begeleider is bevoegd een door Personeel gevonden of door een ander gevonden en aan hem afgegeven voorwerp na 3 maanden of, indien het voorwerp niet voor bewaring geschikt is, eerder te verkopen, voor zover het niet kostbare zaken betreft.
c. Begeleider is verplicht een gevonden voorwerp, de opbrengst van een ingevolge lid b verkocht voorwerp of het bedrag van een gevonden geldsom aan de rechthebbende af te geven, indien deze zich binnen 3 jaren na melding van verlies aanmeldt. Indien de rechthebbende de opbrengst van de verkoop van een gevonden voorwerp opeist, mag de Begeleider het verschuldigde bewaarloon en de administratiekosten met die opbrengst verrekenen.
d. Begeleider kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratiekosten in rekening brengen.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst (programmavoorstellen voor groepsevenementen) van Rotterdam Events, alsmede met betrekking tot de door dat Rotterdam Events gehanteerde programma- en bedrijfsformule in het algemeen berusten bij Rotterdam Events.
2. Het is de klant niet toegestaan deze openbaar te maken en/of verveelvoudigen of anderszinds te gebruiken of hierbij aan de haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Rotterdam Events.

Artikel 12: Privacy

Na het verkrijgen van informatie bij Rotterdam Events bent u automatisch opgenomen in het adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van onze diensten. Indien u geen prijs stelt op dergelijke informatie, laat het per mail weten.

Artikel 13: Klachten en geschillen

1. Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de Vervoersovereenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Begeleider binnen 6 weken nadat Deelnemer/Opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat Deelnemer/Opdrachtgever zijn rechten terzake verliest.
2. Geschillen tussen Deelnemer/Opdrachtgever en Begeleider over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Begeleider te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door Deelnemer/Opdrachtgever als door Begeleider worden voorgelegd aan de Geschillen Commissie KNV busvervoer (adres: Spui 188, 2511 BW Den Haag).
3. Uitsluitend de Rechtbank Rotterdam, dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
4. Begeleider spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van Deelnemer deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van Deelnemer af te handelen.
5. Deelnemer moet in geval hij Begeleider aansprakelijk stelt voor schade, deze schade zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Begeleider melden. De aard en de omvang van de schade moet daarbij bij benadering worden aangegeven.

Artikel 14: Overige voorwaarden

1. Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen.
2. Alle Vervoersovereenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar.
4. Begeleider is verplicht bekendheid te geven aan de wijze waarop Deelnemer/Opdrachtgever op diens verzoek deze Algemene Voorwaarden kan verkrijgen.
5. Desgevraagd zijn deze voorwaarden ook kosteloos verkrijgbaar bij de Begeleider te raadplegen via internet, ondermeer op www.rotterdamevents.nl

Offerte verzoek

De klant aan het woord

De klant heeft altijd het laatste woord bij Rotterdam Events. Bent u tevreden met uw uitje? Dan zijn wij het ook! Lees hier de referenties van onze opdrachtgevers.

Referenties

Offerte aanvragen

Vul ons aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Wij denken graag met u mee bij het samenstellen van uw event in Rotterdam!

Bel me terug